Honda Civic Air filter

  • $60.00


Honda Civic EF9 SIR 1.6L B16A2 01/87-12/91
Honda Civic EF8 SIR 1.6L B16A2 09/89-02/92